Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2017-10-19
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Październik 2017
  Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy

MEDIACJA

2017-07-19

Co to jest Mediacja?

To nic innego jak spotkanie stron konfliktu w obecności bezstronnego, niezależnego mediatora, którego rolą jest stworzenie warunków do rzeczowej rozmowy prowadzącej do zawarcia ugody, wobec której mediator jest neutralny. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej i po nadaniu klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji. W ten sposób strony mogą rozwiązać spór bez ponoszenia wysokich kosztów procesowych oraz uniknąć arbitralnego werdyktu sądu zmierzającego do satysfakcji tylko jednej strony. Postępowanie mediacyjne jest postępowaniem szybszym i tańszym niż postępowanie sądowe i prowadzi do rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Strony mają szansę rozwiązać konflikt już na pierwszej sesji mediacyjnej trwającej 1,5 godziny lub na kilku sesjach w dogodnych terminach. Postępowanie jest poufne a strony mają gwarancję, iż wszystkie informacje podane w trakcie mediacji nie zostaną ujawnione i wykorzystane w innych postępowaniach.

Mediatorzy

Mediacje prowadzą osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie wiedzy merytorycznej oraz pod względem komunikacji interpersonalnej: tj. radcowie prawni, psychologowie, pedagodzy, trenerzy w zakresie negocjacji. Takie połączenie umiejętności daje gwarancję sprawnego dojścia do interesów stron i pomoc w wypracowaniu porozumienia zgodnego z obowiązującymi przepisami. Mediator nie może być świadkiem w postępowaniu sądowym, chyba że strony zgodnie zwolnią mediatora z obowiązku zachowania tajemnicy. Osobą prowadzącą mediacje przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świdwinie jest pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, z wykształcenia pedagog, posiadający liczne kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Wszczęcie mediacji

1/ ze skierowania sądu – sprawa do mediacji może być skierowana przez Sąd rozpoznający sprawę dając w ten sposób szansę stronom na zawarcie ugody. Sąd może skierować sprawę do mediacji na każdym etapie postępowania.
2/ klauzula mediacyjna– strony mogą też zawrzeć w umowie klauzulę o poddaniu pod rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikłych na tle wykonywania umowy w drodze mediacji przez wskazany Ośrodek Mediacji/Mediatora.
3/ na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy stronami a Mediatorem. W Zespole Interdyscyplinarnym w Świdwinie, postępowanie inicjuje złożenie wniosku o wszczęcie mediacji przynajmniej przez jedną ze stron na druku dostępnym na stronie www.swidwin.mopsinfo.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2 w sekcji pracowników socjalnych. Wniosek o mediację oraz cały proces mediacyjny prowadzony przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świdwinie nie podlega żadnej opłacie. Mediacja może być prowadzona, gdy obie strony wyrażą zgodę jej wszczęcia i kontynuowania.

Katalog spraw

Katalog spraw, w których może być prowadzona mediacja jest bardzo szeroki. Mediować można w sprawach gospodarczych, sprawach rodzinnych, sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy a także wszystkie inne sprawy, w których jest możliwe zawarcie wykonalnej ugody. Zakresem działania mediatora przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świdwinie objęte są jednak tylko sprawy rodzinne np: podział majątku wspólnego, okoliczności okołorozwodowe, korzystanie z nieruchomości wspólnej, opieka nad dziećmi, ustalenie planu wychowawczego, wysokość alimentów itd.

Jakie zasady rządzą mediacją

Mediacje są dobrowolne. To od obu stron zależy rozpoczęcie i kontynuowanie mediacji. Długość trwania postępowania mediacyjnego zależy od stron. Mediacje są poufne. Z postępowania mediacyjnego sporządza się protokół, który nie zawiera szczegółowego przebiegu mediacji. To co zostanie powiedziane na spotkaniu mediacyjnym pozostaje pomiędzy stronami i mediatorem. Mediator jest bezstronny wobec stron, nie doradza żadnej ze stron, nie jest sędzią w sprawie. Wobec porozumienia mediator jest neutralny, nie osądza rozwiązań, nie opowiada się za konkretnym rozwiązaniem. Mediator powinien być akceptowany przez strony. Strony nie mogą powoływać się w postępowaniu sadowym na propozycje ugodowe, wzajemnych ustępstw, inne oświadczenia składane podczas mediacji.

Korzyści mediacji

szybkość postępowania, niskie koszty, dyskrecja działań
możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji z drugą stroną
nie ma przegranych, strony zachowują kontrolę nad przebiegiem, czasem postępowania
możliwość wyboru mediatora
wspólne wypracowanie rozwiązania a nie ustalenie kto ma rację w sporze
zwiększona skuteczność ugody / aż 80%/ z uwagi na zaangażowanie stron w szukaniu rozwiązania możliwość przymusowego dochodzenia wykonania ugody
wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia
zwrot ¾ wpisu sądowego w przypadku zwarcia ugody przed mediatorem


Materiał informacyjny zaczerpnięty ze strony internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy
http://om.oirp.bydgoszcz.pl/

Dołączone pliki:

1) Wniosek o mediację
2) PORÓWNANIE ZYSKÓW I STRAT W MEDIACJI I POSTĘPOWNIU SĄDOWYM
3) Co warto wiedzieć
   Zobacz także: Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy - archiwum (2-3 z 3)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji