Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2018-02-21
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Luty 2018
  Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (3 pub.)

MEDIACJA

2017-07-19

Co to jest Mediacja?

To nic innego jak spotkanie stron konfliktu w obecności bezstronnego, niezależnego mediatora, którego rolą jest stworzenie warunków do rzeczowej rozmowy prowadzącej do zawarcia ugody, wobec której mediator jest neutralny. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej i po nadaniu klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji. W ten sposób strony mogą rozwiązać spór bez ponoszenia wysokich kosztów procesowych oraz uniknąć arbitralnego werdyktu sądu zmierzającego do satysfakcji tylko jednej strony. Postępowanie mediacyjne jest postępowaniem szybszym i tańszym niż postępowanie sądowe i prowadzi do rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Strony mają szansę rozwiązać konflikt już na pierwszej sesji mediacyjnej trwającej 1,5 godziny lub na kilku sesjach w dogodnych terminach. Postępowanie jest poufne a strony mają gwarancję, iż wszystkie informacje podane w trakcie mediacji nie zostaną ujawnione i wykorzystane w innych postępowaniach.

Mediatorzy

Mediacje prowadzą osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie wiedzy merytorycznej oraz pod względem komunikacji interpersonalnej: tj. radcowie prawni, psychologowie, pedagodzy, trenerzy w zakresie negocjacji. Takie połączenie umiejętności daje gwarancję sprawnego dojścia do interesów stron i pomoc w wypracowaniu porozumienia zgodnego z obowiązującymi przepisami. Mediator nie może być świadkiem w postępowaniu sądowym, chyba że strony zgodnie zwolnią mediatora z obowiązku zachowania tajemnicy. Osobą prowadzącą mediacje przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świdwinie jest pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, z wykształcenia pedagog, posiadający liczne kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Wszczęcie mediacji

1/ ze skierowania sądu – sprawa do mediacji może być skierowana przez Sąd rozpoznający sprawę dając w ten sposób szansę stronom na zawarcie ugody. Sąd może skierować sprawę do mediacji na każdym etapie postępowania.
2/ klauzula mediacyjna– strony mogą też zawrzeć w umowie klauzulę o poddaniu pod rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikłych na tle wykonywania umowy w drodze mediacji przez wskazany Ośrodek Mediacji/Mediatora.
3/ na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy stronami a Mediatorem. W Zespole Interdyscyplinarnym w Świdwinie, postępowanie inicjuje złożenie wniosku o wszczęcie mediacji przynajmniej przez jedną ze stron na druku dostępnym na stronie www.swidwin.mopsinfo.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2 w sekcji pracowników socjalnych. Wniosek o mediację oraz cały proces mediacyjny prowadzony przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świdwinie nie podlega żadnej opłacie. Mediacja może być prowadzona, gdy obie strony wyrażą zgodę jej wszczęcia i kontynuowania.

Katalog spraw

Katalog spraw, w których może być prowadzona mediacja jest bardzo szeroki. Mediować można w sprawach gospodarczych, sprawach rodzinnych, sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy a także wszystkie inne sprawy, w których jest możliwe zawarcie wykonalnej ugody. Zakresem działania mediatora przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świdwinie objęte są jednak tylko sprawy rodzinne np: podział majątku wspólnego, okoliczności okołorozwodowe, korzystanie z nieruchomości wspólnej, opieka nad dziećmi, ustalenie planu wychowawczego, wysokość alimentów itd.

Jakie zasady rządzą mediacją

Mediacje są dobrowolne. To od obu stron zależy rozpoczęcie i kontynuowanie mediacji. Długość trwania postępowania mediacyjnego zależy od stron. Mediacje są poufne. Z postępowania mediacyjnego sporządza się protokół, który nie zawiera szczegółowego przebiegu mediacji. To co zostanie powiedziane na spotkaniu mediacyjnym pozostaje pomiędzy stronami i mediatorem. Mediator jest bezstronny wobec stron, nie doradza żadnej ze stron, nie jest sędzią w sprawie. Wobec porozumienia mediator jest neutralny, nie osądza rozwiązań, nie opowiada się za konkretnym rozwiązaniem. Mediator powinien być akceptowany przez strony. Strony nie mogą powoływać się w postępowaniu sadowym na propozycje ugodowe, wzajemnych ustępstw, inne oświadczenia składane podczas mediacji.

Korzyści mediacji

szybkość postępowania, niskie koszty, dyskrecja działań
możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji z drugą stroną
nie ma przegranych, strony zachowują kontrolę nad przebiegiem, czasem postępowania
możliwość wyboru mediatora
wspólne wypracowanie rozwiązania a nie ustalenie kto ma rację w sporze
zwiększona skuteczność ugody / aż 80%/ z uwagi na zaangażowanie stron w szukaniu rozwiązania możliwość przymusowego dochodzenia wykonania ugody
wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia
zwrot ¾ wpisu sądowego w przypadku zwarcia ugody przed mediatorem


Materiał informacyjny zaczerpnięty ze strony internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy
http://om.oirp.bydgoszcz.pl/

Dołączone pliki:

1) Wniosek o mediację
2) PORÓWNANIE ZYSKÓW I STRAT W MEDIACJI I POSTĘPOWNIU SĄDOWYM
3) Co warto wiedziećPodsumowanie konkursu plastycznego pt. "Przemoc widziana oczami dziecka"

2016-03-11

Podsumowanie konkursu plastycznego „Przemoc widziana oczami dziecka”
Uczniowie świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczyli w konkursie plastycznym „Przemoc widziana oczami dziecka”. Organizatorem konkursu był Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający na terenie Miasta Świdwin. Celem konkursu było ukazanie zjawiska przemocy, popularyzowanie działań aktywizujących dzieci, rozwijanie wrażliwości społecznej oraz wykorzystanie umiejętności plastycznych do zaakcentowania problemów społecznych. Konkurs skierowany był do następujących grup wiekowych:
*dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w grupach „zerowych”
*uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego - klas I, II, III szkół podstawowych
*uczniowie drugiego etapu edukacyjnego – klas IV, V, VI szkół podstawowych
*uczniowie klas I, II, III gimnazjum
Do organizatora wpłynęły 163 prace plastyczne. Komisja konkursowa w składzie: Romana Parchoć – Przewodnicząca ZI, kurator zawodowy, Anna Zdunek – sekretarz ZI, pracownik MOPS, Marianna Gad – członek ZI, Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Aneta Sękalska Cybul, członek ZI, policjant, Piotr Bychowski – członek ZI, Kierownik „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Świdwinie, przyznała 14 nagród i 4 wyróżnienia.

Kategoria „Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w grupach zerowych”:
I miejsce – Szymon Jaśkiewicz grupa „0”A, PSP nr 1
II miejsce – Marlena Krajs grupa „0”A, PSP nr 1

Kategoria „Uczniowie klas I-II-III szkół podstawowych:
I miejsce – Małgorzata Szczytkowska kl. 3b, PSP nr 1
II miejsce – Julia Jankowska kl. 3a, PSP nr 2
II miejsce – Hanna Głuśniewska kl. 3a, PSP nr 2
III miejsce – Wiktoria Tymińska kl. 2b, PSP nr 1
III miejsce – Lena Radwan Wasylew kl. 2e, PSP nr 2

Kategoria „Uczniowie klas IV-V-VI szkół podstawowych:
I miejsce – Julia Radzikowska kl. 5a, PSP nr 1
II miejsce – Natalia Jaszczyk kl. 5a, PSP nr 1
III miejsce – Marta Sieradzka kl.4, PSP nr 3

Kategoria „Uczniowie klas I-II-III gimnazjum:
I miejsce – Milena Barna kl. 1e, PG nr 1
I miejsce – Wiktoria Ciuła kl. 1f, PG nr 1
II miejsce – Oliwia Pycka kl. 1c, PG nr 1
II miejsce – Julia Gbur kl. 1c, PG nr 1

Wyróżnienia:
Zuzanna Gutowska kl. 3a, PSP nr 1
Kinga Wietrak kl. 3a, PSP nr 1
Alicja Latkowska kl. 2a, PSP nr 2
Maja Mędlewska kl. 1a, PSP nr 3
Spośród 163. prac plastycznych 42% przedstawiało przemoc rówieśniczą, 23% przemoc domową, 36% było protestem przeciwko przemocy. „W słowie przemoc jest zawarte działanie przeciwko mocy i przeciwko potencjałowi, które znajdują się w człowieku. Jeśli dziecko wiele razy słyszy, że nie umie, nie da rady, że ktoś zrobi coś lepiej, to mamy do czynienia z bardzo ukrytym, ale skutecznym pozbawianiem go wewnętrznej siły” (L.Wojdan). W swoich pracach uczestnicy pokazali różne formy przemocy fizycznej i psychicznej. Potrafili także pokazać właściwe postawy ludzkie i drogi rozwiązywania problemów.
Nagrodzone prace można zobaczyć na stronie internetowej MOPS w Świdwinie. Nagrody zostaną wręczone na terenie właściwej placówki oświatowej przez pedagogów szkolnych reprezentujących Zespół Interdyscyplinarny. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.
Opracowanie: Beata Wachowiak, członek ZI, nauczyciel PSP nr 1

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

2011-01-21

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji