Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2018-09-26
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Wrzesień 2018
  Nabory na stanowiska

Informacja

2018-08-27

Dołączone pliki:

1) InformacjaInformacja

2018-08-14

Świdwin, 2018.08.14

W związku z prowadzonym naborem na stanowisko referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie do dnia 13.08.2018r. n/w osoby złożyły ofertę pracy na w/w stanowisko:

1. Monika Kazaniecka
2. Dorota Filip
3. Krystyna Glapa
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

2018-08-03

referent d/s administracyjno-gospodarczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

I. Niezbędne wymagania:
1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Niekaralny.
3. Korzysta z pełni praw publicznych.
4. Wykształcenie średnie.
5. Kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę na w/w stanowisku .
6. Posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku ref.d/s administracyjno-gospodarczym.
7. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. Dodatkowe wymagania:
1. Umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych i internetu.
2. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, postępowania administracyjnego i przepisów bhp.
3. Komunikatywność.
4. Umiejętność współpracy z pracownikami.
5. Posiada doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku urzędniczym.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw inwestycji, remontów i konserwacji budynku MOPS.
2) Zabezpieczenie p.pożarowe budynku MOPS. Właściwa gospodarka p.pożarowa.
3) Zaopatrywanie pracowników obsługi w odzież roboczą i ochronną oraz prowadzenie gospodarki tą odzieżą.
4) Prowadzenie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej sprzętu technicznego i urządzeń MOPS.
5) Prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem magazynowym.
6) Codzienne wydawanie produktów żywnościowych z magazynu na podstawie dzień wcześniej złożonego zapotrzebowania.
7) Wprowadzanie danych ewidencyjnych, edycja i wydruk decyzji w systemie informatycznym OPIEKA.


IV. Warunki pracy i płacy:
1) płaca zasadnicza: od 1900 zł do 2100 zł,
2) dodatek za wieloletnią pracę: miesięcznie 1 % za jeden rok pracy ( maksymalnie 20 % płacy zasadniczej )
3) miejsce: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.
4) zatrudnienie w wymiarze: pełny etat,
5) zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
6) praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się
7) stanowiska pracy nie są przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim

V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny ( z podanym telefonicznym numerem kontaktowym oferenta, adresem mail - jeżeli kandydat posiada internet),
2) kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunku pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników ( Dz,U, Nr 62 poz. 286 z późn. zm. ).
3) dokument potwierdzający tożsamość.
4) dokumenty poświadczające wykształcenie.
5) referencje z poprzednich miejsc pracy z podaniem numerów telefonów osób udzielających referencji.
6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia na zatrudnienie .
7) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
8) oświadczenie kandydata z posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
9) zaświadczenie o niekaralności ( przy zawieraniu stosunku pracy ),
10) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub postępowanie skarbowe,
11) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 r. poz. 168),
12) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopie zakresów czynności, kursy, szkolenia).


VI. Informacja:
Oferty, niespełniające wymogów niniejszego ogłoszenia lub niekompletne zostaną odrzucone.

Oferty składa się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8 00 do 14:00 w terminie do dnia 13.08.2018r. do godziny 14.00.
Koperta ma zawierać adnotację „Konkurs – na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2” adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 78-300 Świdwin.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu formularza do MOPS. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej swidwin.mopsinfo.pl /bip
O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej swidwin.mopsinfo.pl/bio oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.


Zatwierdzam
Marian Dembiński Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dołączone pliki:

1) kwestinariusz_osobowy_pracaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje:

2018-07-20

W dniu 03.07.2018r. ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. Kierownika Dziennego Domu pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.
Termin składania ofert kandydatów do pracy upłynął w dniu 16.07.2018r. W wyniku ogłoszenia wpłynęła jedna oferta.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
W związku z powyższym na w/w stanowisko nie dokonano naboru.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:

2018-07-03

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Świdwine ul. Podwale 2

I. Niezbędne wymagania:
1) Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
5) umiejętność pracy pod presją czasu,
6) znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
7) znajomość przepisów prawa związanych z realizacją zadań na stanowisku na które dokonywamy jest nabór oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:
8) wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy, w tym trzy lata w jednostkach pomocy społecznej.
9) dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539).
10)Kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę na stanowisku kierowniczym w pomocy społecznej.
11)Posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
12)Posiada znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.


II. Dodatkowe wymagania:
1) Znajomość zagadnień prawa pracy.
2) Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji jednostek budżetowych.
3) Znajomość zagadnień merytorycznych takich jak terapia zajęciowa, działalność kulturalno-rekreacyjna.
4) Komunikatywność.
5) Umiejętność współpracy z pracownikami.
6) Posiada doświadczenie z zakresu organizowania zajęć z użytkownikami.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Organizowanie spotkań okolicznościowych dla osób korzystających z DDPS.
2) Sporządzanie wartości kalkulacji posiłku dziennego.
3) Sporządzanie miesięcznego raportu z kalkulacji dziennych.
4) Opracowanie planów pracy DDPS
5) Wykonanie sprawozdań pracy DDPS.
6) Nadzór nad pracą kuchni.
7) Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników DDPS.
8) Edycja i wydruk decyzji z przyznanych posiłków w DDPS

IV. Warunki pracy i płacy:
1) płaca zasadnicza: od 1900,00 zł do 2100 zł,
2) dodatek funkcyjny : 10% najniższego wynagrodzenia zasadniczego
3) dodatek za wieloletnią pracę: miesięcznie 1 % za jeden rok pracy (maksymalnie 20 % płacy zasadniczej)
4) miejsce pracy: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.
5) czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1515 w pełnym wymiarze czasu pracy.
6) zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
7) praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się
8) stanowiska pracy nie są przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim

V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym oferenta, adresem mail - jeżeli kandydat posiada),
2) kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunku pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników ( Dz.U z 1996r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm. ).
3) dokument potwierdzający tożsamość.
4) dokumenty poświadczające wykształcenie.
5) referencje z poprzednich miejsc pracy z podaniem numerów telefonów osób udzielających referencji.
6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
7) dokumenty potwierdzające 3–letni staż pracy i 3-letni staż w jednostkach pomocy społecznej,
8) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
10) zaświadczenie o niekaralności ( przy zawieraniu stosunku pracy ),
11) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub postępowanie skarbowe,
12) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 r. poz. 168),

VI. Informacja:
Oferty, niespełniające wymogów niniejszego ogłoszenia lub niekompletne zostaną odrzucone.
Oferty składa się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8 00 do 1400 w terminie do dnia 16.07.2018r. do godziny 14.00.
Koperta ma zawierać adnotację „Konkurs – na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2” adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 78-300 Świdwin.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu formularza do MOPS. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej swidwin.mopsinfo.pl/bip
O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej swidwin.mopsinfo.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.

Zatwierdzam
Marian Dembiński
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

Dołączone pliki:

1) kwestinariusz_osobowy_praca
   Zobacz także: Nabory na stanowiska - archiwum (6-10 z 10)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji