Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2018-06-18
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Czerwiec 2018
  Nabory na stanowiska - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (5 pub.)

Informacje o wyniku naboru

2017-03-02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 informuje,że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s świadczeń rodzinnych,świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego dokonano wyboru i zatrudniono Panią Annę Urszulę Kubów-Pisula zam. 78-300 Świdwin, ul. Kombatantów Polskich 3A/11.

W/w w toku postępowania rekrutacyjnego osiągnęła największą ilość punktów.
Informacja

2017-02-28

Świdwin, 2017.02.27

W związku z prowadzonym naborem na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych,świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie do dnia 24.02.2017r n/w osoby złożyły ofertę pracy na w/w stanowisko:

1) Ewelina Pieda zam. Półchleb 3 78-300 Brzeźno
2) Agnieszka Halina Grzywacz zam. 78-300 Świdwin ul. Ks. J. Popiełuszki 1/3
3) Michał Metryka zam. 78-300 Świdwin ul. Parkowa 1/77
4) Anna Kubów-Pisula zam.78-300 Świdwin ul. Kombatantów Polskich 3A/11
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2017-02-14

Świdwin, dnia 14 luty 2017r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2 , 78-300 Świdwin

I. Podstawowe wymagania:
1) Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
5) umiejętność pracy pod presją czasu,
6) znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
7) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:
a) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
b) ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
c) ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
d) ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
e) ustawa z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych,
f) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
8) wykształcenie wyższe,
9) dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539). .

II. Dodatkowe wymagania:
biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
obsługa programów komputerowych
łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
umiejętność analizy dokumentów,
kreatywność, komunikatywność, dokładność,
zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2 , 78-300 Świdwin
stanowisko pracy: referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
1) czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 15 w pełnym wymiarze czasu pracy.
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się,
4) stanowiska nie są przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
5) praca przy komputerze przekraczająca 4 godz.,

V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
VI. Wymagane dokumenty:
życiorys,
CV,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
kopie świadectw pracy,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
VII. Składanie ofert:
Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2 , 78-300 Świdwin do dnia 24.02.2017r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„ Oferta pracy na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną poinformowane telefonicznie lub mailem o następnych merytorycznych etapach naboru.
Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie Marian Dembiński
Informacje o wyniku naboru

2016-04-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje , że w wyniku prowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk , wybrano Pana Mateusza Grzywacza , zam. Świdwin.
Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymagane kryteria. Wykazał się wiedzą z zakresu przepisów postępowania administracyjnego , przepisów dotyczących postępowań prowadzonych przez Ośrodek oraz znajomością systemów informatycznych i aplikacji aplikacji dziedzinowych wykorzystywanych w Ośrodku.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2016-03-10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk , szczegóły naboru w załączonym pliku.

Dołączone pliki:

1) Nabór na wolne stanowisko urzędnicze


      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji